Afrika-projekt

Här hittar du insamlingsprojekt i Kongo Brazzaville, Liberia, Mocambique samt några av insamlingsprojekten i DR Kongo (Kinshasa). Fler projekt i DR Kongo kommer att läggas ut inom kort.

I den här foldern kan du läsa mer om arbetet med hälso-  och sjukvård i Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.halsovard_folder


DR Kongo (Kinshasa)
 

Projektnamn: Pastors- och evangelistutbildning
Beskrivning: Förenade Baptistkyrkors samfund (CEBU) och Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) bedriver båda utbildning av pastorer vid gemensamt universitet i Kinshasa (UCKIN). De båda samfunden har också lokala pastors- och evangelistutbildningar i sina respektive regioner. Eftersom pensionsavgångarna inom pastorskårerna de kommande åren är stora behövs här en extra satsning. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 200 000 kr
Projektnummer: 44580

Projektnamn: Hälso- och sjukvård
Beskrivning: Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödlighet. Stöd utgår också till samarbetsorganisationen ODDM (Organisationen för hållbar utveckling i Mai-Ndombe) som arbetar med samordning och uppföljning av olika hälsovårdsprojekt, bl.a. ett vaccinationsprojekt i Mai-Ndombe. I båda samarbetskyrkorna finns behov av vidareutbildning av personal, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.
Behov per år: 1 500 000 kr
Projektnummer: 44570

Projektnamn: Socialt arbete (inkl. matpaket och skolavgifter)
Beskrivning: Matpaket och skolavgifter till barn som förlorat ena eller båda föräldrarna, i Kinshasa och i Semendua. Här kan du läsa mer. 

Behov: 300 000 kr
Projektnummer: 44560
Projektblad

Projektnamn: Idrottscenter
Beskrivning: Inspirerade av fotbollsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. I fotbollsskolan finns ca 200 barn som leds av 14 ledare. Det idrottscenter som byggts upp är idag en viktig mötesplats för fotbollsträning, andra idrotter och sociala aktiviteter. Projektet ger barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid där goda värderingar planteras och där vänskap grundläggs. Sverige skickar regelbundet volontärer till idrottscentret. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 800 000 kr
Projektnummer: 44610

Projektnamn: Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning
Beskrivning: Sedan tre år pågår ett samhällsutvecklingsprogram inom Evangeliska Samfundets (CEC) utbredningsområde. Med stöd från Sida bedrivs insatser för att minska fattigdomen genom att stärka individer och grupper i det civila samhället. Den femåriga insatsen omfattar fyra huvudområden: ekologi, mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning. Genom programmet deltar CEC aktivt i kampen mot orättvisor och sociala klyftor, mot marginalisering av dem som saknar röst, mot kvinnors och barns utanförskap. Genom projektkatalogen söker vi medel till Equmeniakyrkans ekonomiska egeninsats för projektet.  Mer information om programmet hittar du här.

Behov per år: 700 000 kr
Projektnummer: 44653
Projektblad 

Projektnamn: Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa
Beskrivning: Sedan 2010 har ett aktivt samarbete ägt rum på det administrativa och ekonomiska området mellan Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) och Equmeniakyrkan utifrån ett avtal som undertecknades hösten 2008. Syftet är att stödja CEC i processen med att sanera och förbättra sin ekonomi med inriktning på att CEC genom egenfinansiering ska kunna få en stabil ekonomisk grund att stå på. Processen har kommit en bit på väg men är ännu inte avslutad. Det finns ännu ett behov av stöd och samverkan med CEC på detta område. Här kan du läsa mer.
I samtal med Förenade Baptistkyrkors Samfund (CEBU) har behov av ett liknande stöd identifierats för att bygga upp en administrativ struktur och organisation som fungerar. Det handlar bland annat om kapacitetsförstärkning på olika områden för att få bättre kvalitet i den ekonomiska redovisningen och att få till stånd en bättre balans mellan inkomster och utgifter. Equmeniakyrkan vill också stödja utbyte mellan de två samarbetskyrkorna för erfarenhets och kunskapsutbyte.
Behov per år: 800 000 kr
Projektnummer: 44540

Kongo Brazzaville

Projektnamn: Idrottsskola
Beskrivning: Idrottsskola för barn och ungdom i Brazzaville erbjuder meningsfulla och sunda fritidsaktiviteter. Insamlingen går till idrottsskolans omkostnader och till omkostnader för svenska volontärer på idrottsskolan.
Behov per år: 300 000 kr
Projektnummer: 44310

Projektnamn: Gatubarnsprojekt i Pointe-Noire och Brazzaville
Beskrivning: Inbördeskrig, Hiv/aids och föreställningar om att barn kan vara häxor har skapat ett gatubarnsproblem i Pointe-Noire och i Brazzaville. Stöd till barnhemsverksamhet i de båda städerna som medlemmar ur den Evangeliska Kyrkan driver.
Behov per år: 140 000 kr
Projektnummer: 44260

Projektnamn: Hälso- och sjukvård
Beskrivning: Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan har flera vårdcentraler. Där finns behov av vidareutbildning för personal, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.
Behov per år: 400 000 kr
Projektnummer: 44270

 

Liberia

Projektnamn: Hope of Deaf school
Beskrivning: Skola för döva barn och ungdomar, drift och skolmaterial. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 100 000 kr
Projektnummer: 44800

Mocambique

Projektnamn: Carolyn Belshe Orphanage Center
Beskrivning: Hem för föräldralösa barn och ungdomar. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 145 000 kr.
Projektnummer: 44850
Projektblad 

2 kommentarer