Miljöprojekt

Under år 2015 har ett nytt miljöprojekt startats i den indiska delstaten Maharashtra, där  Equmeniakyrkan samarbetar med organisationen Covenant Social Services, som är en avdelning inom Hindustani Covenant Church – vår systerkyrka och samarbetspartner sedan många år.

miljöproj SAMLING

Bakgrunden är att Indien med sin enorma befolkningstillväxt har stora miljöproblem, framförallt gällande tillgång på vatten och speciellt rent dricksvatten. En utveckling som förvärrats de senaste åren och tyvärr går i negativ riktning. Orsaker är bland annat en växande industrialisering som exploaterar grundvattenkällorna, men även klimatförändringar och dålig hushållning med de vattentillgångar som finns. Detta drabbar framförallt befolkningen på landsbygden som är beroende av grundvattenkällor för sitt vatten.

miljö - BRUNN
Ett annat problem är avskogningen, då stora skogsytor förstörs genom att man bygger bostäder eller industrier. Vidare finns problem på grund av bristande hygieniska förhållanden. Då 600 miljoner människor uträttar sina toalettbestyr i det fria, gynnas spridning av sjukdomar som diarré, kolera, tyfoid och andra infektioner.

miljöproj KVINNOR
Indiska staten har nationella program som syftar till att lösa miljöproblem. Men i detta stora land når inte information om behov och resurser ut till alla. Där har den kristna gemenskapen sett som sitt uppdrag att bidra till att ”förvandla världen” för de mest behövande, genom att bistå befolkningen att själva förändra sin situation med de medel som står till buds och genom att upplysa om vilken hjälp man har rätt till från statligt håll.

miljö - TOA
Det nya miljöprojektet arbetar för närvarande i 9 byar inom området norr om Solapur (Ekrukh, Taratgaon, Raleras, Honsal, Narotewadi, Padsali, Wangi, Mohitewadi och Karambha). Projektteamet består av experter med kompetens inom jordbruk och teknik. Teamet besöker regelbundet byarna och samlar befolkningen till information och samtal kring byns behov och resurser. Samlingar arrangeras på allmänna platser, såsom kommunhuset eller torget, för olika grupper, såsom jordbrukare, kvinnor eller ungdomar. I första hand gäller det att skapa medvetenhet om behoven, och motivation till att försöka förändra. Teamet tar även hjälp av inhyrda föreläsare från universitet som föreläser om miljöfrågor. Ibland sker information i form av en föreställning med teater och musik som samlar hela byn och förmedlar budskapet på ett underhållande sätt.

miljöproj TEATER
Många miljöåtgärder kan utföras lokalt av befolkningen om man får information, utbildning och förebilder att följa – såsom bygga toaletter och eller börja använda kompost. Teamet kan även bistå genom att upplysa om de aktuella statliga planerna för deras by och möjlighet till att begära stöd för olika större insatser såsom konstruktion av brunnar, pumpar och vattenreservoarer.
miljö - KOMPOST

 

Tillbaka till Indien