Utvecklingsarbete

Demokratiska Republiken Kongo – eller Kongo Kinshasa som landet också kallas – är ett till ytan stort land i centrala Afrika. Landet har stora svårigheter med infrastrukturen, som är undermålig. Det gör det svårt att transportera gods, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till produktion och handel. Landet är mycket bördigt men fattigdomen är stor och de fattiga har svårt att ta sig ur sin situation.

Korruptionen är ett gissel som motverkar utvecklingen mot en stat där mänskliga rättigheter respekteras och där medborgarna kan leva ett drägligt liv. Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt behövs kyrkornas insatser i ännu högre grad när staten inte tar sitt ansvar.

Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEC och CEBU driver båda utvecklingsarbete i de områden där de verkar. CEC driver ett utvecklingsprogram som innefattar många olika aspekter. CEBU:s utvecklingsarbete utgår från alfabetisering men berör i det arbetet många aspekter av utveckling.  CEBU driver också ett litet arbete i Semendua med experimentodling av alternativa grödor.

Equmeniakyrkan stöder detta arbete med både pengar och rådgivning. Equmeniakyrkan arbetar också med stöd till båda samfunden i att utveckla sin organisatoriska och administrativa kapacitet. Nedan följer en lite mer utförlig beskrivning av respektive samfunds utvecklingsarbete.

CEC:s utvecklingsprogram

För att kunna åstadkomma en reell förändring krävs ett samlat grepp där man ser till hela människans behov. Det är tanken bakom det utvecklingsprogram som Equmeniakyrkans samarbetskyrka Communauté Evangélique du Congo, bedriver i Bas-Congo och i Kinshasa.

Målsättningen med hela programmet är att stärka det civila samhället och bidra till en förbättring av levnadsvillkoren för människor samt främja bistånd till och utveckling av fattiga hushåll i CEC:s geografiska område. Programmet startade 2009 och har många olika delar som tillsammans bildar en helhet. Nedan följer i korthet några av de verksamheter som ingår i varje del. Programmet har haft stöd från Sida under 2009-2013. 2014 är ett mellanår då CEC och Equmeniakyrkan planerar för en ny fas i arbetet, förhoppningsvis med fortsatt Sida-stöd från 2015.

– Social omsorg och mänskliga rättigheter

En av de delar som genomsyrar hela programmet är kyrkans jämställdhetsarbete, där man lyfter fram vikten av jämlikhet mellan kvinnor och män.  Utbildning i rättighets-, freds- och konfliktfrågor samt hur man kan bedriva ett organiserat arbete med påverkan på myndigheter är en viktig del av detta arbete, liksom skapande av fredskultur, idrottsverksamhet, alfabetisering och seminarier om våld mot kvinnor,

– Miljövård och samhällsutveckling

Utbildning för jordbrukskooperativ i hållbart jordbruk och återbeskogning är en viktig del av utvecklingsprogrammet. Solidaritetskassor vars medlemmar kan spara och låna till en företagsverksamhet har också startats på landsbygden, där befolkningen inte har tillgång till banker. Detta har ökat kooperativens möjligheter till investeringar och produktionskapacitet. Ansvariga inom kyrkan arbetar dessutom aktivt för att påverka myndigheterna i miljö- och samhällsfrågor.

– Hälsa

Läkare och annan sjukvårdspersonal på kyrkans sjukhus vidareutbildas för att få ökad medicinsk och administrativ kompetens. Utbildningarna handlar om bland annat behandling med bromsmediciner, blodtransfusioner, psykosocialt mottagande av patienter med HIV och om hantering av läkemedel.

-Utbildning

Fortbildning för lärare genom kurser, studieresor och erfarenhetsutbyte har som mål att förbättra skolornas resultat. Andra insatser är och utbildning av föräldra- och elevorganisationer om ansvar och om metoder för påverkansarbete. I detta område ingår också utbildning av arkivkommittéer på central och lokal nivå.

CEBU:s arbete med alfabetisering

Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) håller också utvecklingsfrågor högt på agendan. I norra Bandunduprovinsen samt i Kinshasa bedriver de sedan mitten av 2000-talet ett arbete med alfabetisering. Det är kvinnorna som deltar flitigast och till stor del har arbetet även drivits av kvinnor. Nu försöker CEBU få in fler män i verksamheten, och även fler ungdomar. De texter man läser i kurserna tar upp bl.a. jämställdhet, hälsa, näringslära, jordbruk, ekonomi osv. och blir förutom ett medel för att lära sig läsa ett diskussionsunderlag som leder till varaktig förändring i människors liv. Detta arbete har stöd från Sida under perioden juli 2012 – juni 2015, och det är också ett samarbete med Kristen och Kvinna som bidrar till den egeninsats på 10 % som Equmeniakyrkan behöver samla in.

 

Inga kommentarer