Teologisk utbildning

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. (De heter UCKIN och UPC). Equmeniakyrkan ger stöd för att täcka kostnader för dessa utbildningar. Särskilt stöd ges till studenter som under sista året skriver sin slutuppsats. Eftersom kyrkan växer och det är många pastorer som nu går i pension finns ett stort behov av utbildade pastorer i båda samfunden.

CEBU och CEC har också egna pastors- och diakonutbildningar, ”Institut Biblique de Bendela” (IBB) i norra Bandundu och ”Séminaire Théologique et Evangélique de Luozi” (STEL) i Nedre Kongo, och även de får stöd av Equmeniakyrkan.  Våra samarbetskyrkor är måna om dessa utbildningar då de pastorer som gått där oftast inte har något emot att arbeta på mindre orter på landsbygden, medan de som läst i Kinshasa gärna stannar i storstaden.

Pastorselever med familjer_IBB

Pastorselever med familjer, IBB

Utbildningen på IBB och likaså utbildningen på STEL är treårig och ett tio- respektive trettiotal elever går på skolan. Alla går samma årskurs så nya elever tas in vart tredje år. De flesta elever på IBB och STEL är gifta män som bor på skolan med hela sin familj. Fruarna går också en utbildning som ska förbereda dem på de förväntningar som finns på en pastors fru. Både CEBU och CEC har kvinnliga pastorer men de är betydligt färre än männen, och våra samarbetskyrkor arbetar för att antalet ska öka.

Läs mer om Bibelinstitutet i Bendela här.

Läs mer om STEL här.

STEL

STEL

Pastorslöner och ersättning till pensionerade pastorer

Den kongolesiska staten betalar inte ut någon pension till kyrkornas pensionerade pastorer. Det är kyrkornas eget ansvar att göra detta. Kyrkorna har dock mycket begränsade resurser, varför de pensionerade pastorerna ibland inte får någon ersättning. Det är inte heller ovanligt att pastorer som är i tjänst inte heller får ut sina löner. Equmeniakyrkan gör därför, när möjlighet finns, extra insatser för att både pensionerade och aktiva pastorer ska få ut sina löner.

Boklådor till församlingspastorer

Pastorerna i samarbetskyrkorna har liksom andra svårt att få tag i litteratur för att hämta inspiration och utöka sina kunskaper. Därför ges medel som är avsedda för inköp av teologisk litteratur till ett mobilt bibliotek, som cirkulerar mellan kyrkans pastorer.

Bibliotek i Kimpese

Läskunnigheten är låg i Kongo Kinshasa och tillgången till böcker är bristfällig. Genom inköp av böcker och prenumerationer på ”Jeune Afrique” och andra tidskrifter hjälper Equmeniakyrkan befolkningen att få information om det som händer i samhället och världen. Hittills finns två bibliotek i Kimpese, ett i centrum och ett på idrottcentret CFS Gothia Kimpese.

 

 

 

Inga kommentarer