Organisationsstöd

Administrativt stöd till Evangeliska Samfundet (CEC)

Svenska Missionskyrkan har under många år gett ekonomiskt stöd till systerkyrkorna i de båda Kongostaterna. I mitten av 2000 -talet togs dock beslut om att successivt minska det direkta ekonomiska stödet till dessa systerkyrkor, vilket innebar att stödet till CEC gradvis skulle trappas ner för att upphöra i och med utgången av år 2017.

För att kartlägga behoven och för att även stödja CEC i denna process till ökad finansiell självständighet hölls ett möte i Luozi hösten 2008. Den internationelle sekreteraren och dåvarande ekonomichefen från Svenska Missionskyrkan träffade då ledningen och ekonomiansvariga för CEC. Fokus på detta möte var att få en uppfattning om CEC:s ekonomi men även diskutera hur ekonomin skulle kunna successivt förstärkas med målet att nå en större egenfinansiering. Mötet avslutades med att ett ekonomiskt avtal undertecknades. I avtalet sägs bland annat att de båda parterna kommer överens om behovet av att CEC ska ”sanera den administrativa och ekonomiska driften” och att CEC ska ”respektera principerna om balans mellan utgifter och inkomster”.  Dessutom står det i avtalet att Svenska Missionskyrkan åtar sig att ge såväl ekonomiskt som personellt stöd i denna saneringsprocess.

Från och med år 2010 har ett aktivt samarbete ägt rum med CEC utifrån det avtal som undertecknades hösten 2008. Detta har inneburit besök i Luozi (där CEC:s centrala administration finns) en till två gånger per år. Mellan perioderna har CEC utifrån framtagna rekommendationer arbetat vidare med att genomföra och förbättra den ekonomiska situationen i kyrkan.

CEC har genomfört en del av de förändringar som står i avtalet, bland annat har en reducering av personalstyrkan skett. Den totala skuldbördan har även minskat. I båda dessa fall har ekonomiskt stöd utgått från Missionskyrkan. I uppdraget har även legat att få bättre kvalitet i den ekonomiska redovisningen och att få till stånd en bättre balans mellan inkomster och utgifter. Här har förbättringar skett men denna process är ännu inte avslutad.

I och med att Equmeniakyrkan nu bildats har det åtagande som undertecknats i avtalet förts över till Equmeniakyrkan. Ett fortsatt stöd och samverkan mellan CEC och Equmeniakyrkan är önskvärd eftersom CEC ännu har svårigheter att få en ekonomi i balans. Situationen i Kongo Kinshasa gör att fattigdom ännu är en realitet. Detta faktum påverkar bland annat offrande och möjligheter till inkomster för kyrkan. Mot denna bakgrund är det troligt att CEC:s ekonomiska situation kommer att fortsätta att vara osäker under de närmast kommande åren.

De anställda på CEC:s administrativa avdelning samlade för diskussion med Equmeniakyrkans organisationskonsult.

De anställda på CEC:s administrativa avdelning samlade för diskussion med Equmeniakyrkans organisationskonsult.